Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Huisman Schoenmode en Huismanschoenmode.nl, hierna te noemen Huisman Schoenmode, zijnde een onderdeel van Huisman's Schoenenhandel B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09010246 en BTW-nummer 008436897b01.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Huisman Schoenmode zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.huismanschoenmode.nl/algemene-voorwaarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Huisman Schoenmode worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Huisman Schoenmode ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Huisman Schoenmode zijn vrijblijvend en Huisman Schoenmode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Huisman Schoenmode. Huisman Schoenmode is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Huisman Schoenmode dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen en typefouten voorbehouden.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling van de bestellingen via de Huisman Schoenmode-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL. Voor verwerking van online betalingen maakt Huisman Schoenmode gebruik van de diensten van Sisow Payment Innovations. Betaling van aankopen in de vestiging van Huisman Schoenmode geschiedt per pin of contant.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Huisman Schoenmode bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien Huisman Schoenmode haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Huisman Schoenmode om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Huisman Schoenmode gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Huisman Schoenmode.

Artikel 4. Levering
4.1 De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
4.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat Huisman Schoenmode binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4.3 Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4.4 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Huisman Schoenmode zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.
4.5 Leveringen welke door een externe partij worden uitgevoerd (transportbedrijf) en door overmacht niet binnen de gestelde termijn kunnen worden geleverd zullen pas worden ontbonden nadat de onderzoeksperiode is afgesloten door het transport bedrijf en waaruit blijkt dat de goederen niet meer leverbaar zijn dan wel verloren zijn gegaan.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Huisman Schoenmode verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Huisman Schoenmode geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Huisman Schoenmode garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Verzending, bezorging en/of afhalen
7.1 Bestelde goederen worden door PostNL Pakketservice geleverd en worden mits op voorraad in de regel binnen 2 werkdagen geleverd.
7.2 Indien artikelen niet op voorraad zijn wordt u per e-mail op de hoogte gehouden over de verwachte levertijd of voortgang van uw order. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad in onze winkel of bij de fabrikant/leverancier.
7.3 Voor binnenlandse bestellingen betaalt u geen verzendkosten. Bestellingen en verzendingen buiten Nederland enkel op aanvraag.
7.4 Verzonden artikelen worden op het door u opgegeven bezorgadres aangeboden.
7.5 Bij het afrekenen kan ook gekozen worden voor het afhalen van de artikelen in onze winkel in Huissen waarbij geen administratiekosten en/of verzendkosten aan u worden doorberekend. Kiest u voor deze optie dan ontvangt u bericht per e-mail op het moment dat de bestelde artikelen voor u klaar staan in onze winkel.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Huisman Schoenmode daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd per e-mail kennis te geven via info@huismanschoenmode.nl.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Huisman Schoenmode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de retourzending is voorzien van een volledig ingevuld retourformulier dat met de levering mee verzonden wordt. Alle artikelen worden in de originele verpakking naar u opgestuurd in een speciale verzendzak die tevens voor retourzending gebruikt dient te worden. Zonder volledig ingevuld retourformulier kan de retourzending niet in behandeling worden genomen met als gevolg dat er géén geld teruggestort kan worden.
8.4 Terugbetaling vindt uiterlijk 10 dagen na ontvangst van uw retourzending plaats.

Artikel 9. Ruilen
9.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft u het recht op ruiling van het gekochte artikel, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte artikel tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur.
9.2 Het artikel worden geretourneerd in de originele verpakking en de retourzending is voorzien van een volledig ingevuld retourformulier dat met de levering mee verzonden wordt. Alle artikelen worden in de originele verpakking naar u opgestuurd in een speciale verzendzak die tevens voor retourzending gebruikt dient te worden. Zonder volledig ingevuld retourformulier kan de retourzending niet in behandeling worden genomen met als gevolg dat er géén geld teruggestort kan worden.
9.3 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op artikelen die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door Huisman Schoenmode besteld zijn.

Artikel 10. Uitzonderingen ruilen en retouren
10.1 In de volgende gevallen komen artikelen niet in aanmerking voor retour- en/of ruilmogelijkheid en eventueel bijbehorende creditering:

 • Gedragen of beschadigde artikelen;
 • Artikelen welke niet in de orginele verpakking zijn teruggestuurd, alle artikelen worden in de originele verpakking naar u opgestuurd in een speciale verzendzak die tevens voor retourzending gebruikt dient te worden;
 • Artikelen waarbij de labels zijn verwijdert of opnieuw zijn aangebracht;
 • Het niet meesturen van een volledig ingevuld retourformulier.

Artikel 11. Garantie
11.1 Huisman Schoenmode staat er voor in dat geleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Huisman Schoenmode staat er bovendien voor in dat de artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
11.2 Alle artikelen zijn tot 3 maanden na aankoop verzekerd tegen materiaal en fabricage fouten indien de koper een bewijs van aankoop kan overhandigen.
11.3 Aanspraak op garantie dient bij voorkeur telefonisch dan wel schriftelijk per e-mail via info@huismanschoenmode.nl kenbaar te worden gemaakt.
11.4 Huisman Schoenmode staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Huisman Schoenmode in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Niet onder garantie vallen:

 • Beschadigingen van buitenaf waarneembaar op het bovenmateriaal;
 • Artikelen welke door iemand anders zijn bewerkt cq aangepast of gerepareerd;
 • Gevolgen door overmatige transpiratie;
 • Inwerking van vocht;
 • Inwerking van hitte van buitenaf;
 • Slijtage van zolen en hakken;
 • Het barsten van lakleer;
 • Defecte ritsen*;
 • Het kaal worden van harige materialen zoals pony;
 • Verkeerd gebruik van onderhoudsmiddel;
 • Stoffen schoenen gewassen in de wasmachine;
 • Het afgeven van artikelen;
 • En andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken welke Huisman Schoenmode niet kan worden verweten.

Aanvullend op bovenstaande geldt bij kinderschoenen:

 • Kale neuzen;
 • Het doorslijten van de neuzen;
 • Het los raken van onderdeeltjes zoals, bloemtjes, kraaltjes, steentjes en bedeltjes;
 • Lampjes;
 • Een stuk getrapte hielpartij (dit wordt meestal veroorzaakt door het niet op normale wijze openen en sluiten c.q. aan- en uittrekken van de schoenen).

* Voor ritsen gelden de volgende (coulance) voorwaarden:

 • 1 maand garantie;
 • Tot 3 maanden 50%;
 • Na 3 maanden kostprijs/reparatie voor eigen rekening.

11.5 De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 t/m 4 is bepaald, omtrent de door Huisman Schoenmode afgegeven handelsgarantie.

Artikel 12. Gevolgen van ontbinding
12.1 Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. Huisman Schoenmode is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 13. Bestellingen/Communicatie
13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Huisman Schoenmode, dan wel tussen Huisman Schoenmode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Huisman Schoenmode, is Huisman Schoenmode niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Huisman Schoenmode.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Huisman Schoenmode in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Huisman Schoenmode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Huisman Schoenmode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Diversen
15.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Huisman Schoenmode opgave doet van een adres, is Huisman Schoenmode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Huisman Schoenmode opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
15.2 Wanneer door Huisman Schoenmode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Huisman Schoenmode deze voorwaarden soepel toepast.
15.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Huisman Schoenmode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Huisman Schoenmode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.4 Huisman Schoenmode is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
15.5 Huisman Schoenmode is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Huisman Schoenmode geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.